[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
     
   
   
 
 

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบบุคลากร

 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คลิกเพื่อ Download ค่ะ 
ส่วนหน้า   ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3   ส่วนที่ 4

มาตรฐานการศึกษา
คลิกเพื่อ Download ค่ะ

ปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจกฟรี

       สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจหลักสูตรโรงเรียน  พร้อมคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช  2551  ให้ทำหนังสือมาขอได้โดยตรงที่โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ทางโรงเรียนยินดีส่งแผ่นซีดีให้ค่ะ
     หรือสามารถ  Download  ได้ที่นี่
     วิทยาศาสตร์  click
     ภาษาไทย  click
     คณิตศาสตร์  click
     สังคมศึกษา ฯ  click
     ศิลปะ  click
     สุขศึกษา ฯ  click
     การงานอาชีพ ฯ  click
    
ภาษาต่างประเทศ  click

<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

125x125 BannerYour Banner
 
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
คณะครูและนักเรียนเดินขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมดีเด่น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
อบรมการจัดทำสื่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดอบรมการทำสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมรวมใจภัคดิ์ ในวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557
วันสุนทรภู่ 2557
กิจกรรม "สุนทรภู่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เพื่อร่วมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
ค่ายคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดค่ายคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานการทำวิจัย
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานการทำวิจัยของโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดการประชุมผู้ปกครองต้อนรับปีการศึกษา 1/2557 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในไปศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ต.หน้องหว้า อ.เขาฉกรรจ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557
ประกวดโครงงาน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดประกวดโครงงานนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
เพิ่มบัญชีบุญ ลดบัญชีบาป
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดกิจกรรมช็อปป้ิงบุญ สำหรับนักเรียนที่สะสมบุญไว้ตลอดปีการศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
นิทรรศการ "ผลงานหนู สู่ชุมชน"
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในจัดนิทรรศการ "ผลงานหนู สู่ชุมชน" เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ในวันที่ 7 มีนาคม 2557
บัณฑิตน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2557
ค่ายบูรณาการปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดค่ายบูรณาการ ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในรับการประเมินโรงเรียนสีขาว ในวันที่ 28 มกราคม 2557
รณรงค์วันมาฆบูชา
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ร่วมกับ บ้าน วัด ชุมชน ตาหลังใน ร่วมเดินรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลมาฆบูชา 10-14 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมวันปีใหม่ 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2557 เพือสร้างอาคารเอนกประสงค์อนุบาล ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในและโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สอบธรรมสนามหลวงที่ศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ลูกเสือร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายระดับประถม การแสดงละครสั้นระดับมัธยมต้น และฐานการเรียนรู้ระดับ ป.4 - ม.3 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ดังนี้
จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ ดังนี้
จุดเน้นที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ดังนี้
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้
จุดเน้นที่ 5 พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง ดังนี้
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ดังนี้
จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
จุดเน้นที่ 9 จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในได้ดำเนินการเพื่อจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย ดังนี้

 

สัญญาผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1
สัญญาผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555
Best Practice วิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โครงงาน
เผยแพร่โครงงานของเด็ก ๆ
งานวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และอื่นๆ
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และอื่นๆ
Best Practice
Best Practice เรื่อง \\\"การ์ตูนสัตว์น่ารัก พัฒนาทักษะการใช้เมาส์\\\"
 
  รายการกระทู้ ถาม-ตอบ ล่าสุด
ความสุขของนักเล่นเดิมพัน
ถึง ครูโอ๋ ครับ
เกมการพนั้น
ชี้ช่องทางทำมาหากิน ลงทุนอะไรดี ที่นี่มีคำตอบ
-*- wow -*-
sbobet thailand
มาเล่นกันเทอะ
ความน่าเชื่อถือ
For those not wanting to travel far, but the money is good, try it!
20+ มาใหม่
 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์  0-3754-2028   E-MAil :: ssrk1089@obecmail.obec.go.th
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน wanchai.biz